جناب آقای مهندس حامد تميزي فر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41892

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393