جناب آقای مهندس غلامرضا سليمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41891

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393