جناب آقای مهندس محمدرضا نصراصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41890

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393