جناب آقای مهندس احمد اميري نيا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41883

تاریخ ورود به سازمان : 29/9/1393