جناب آقای مهندس رضا يزدخواستي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41881

تاریخ ورود به سازمان : 23/9/1393