جناب آقای مهندس اميد باقري علي آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41876

تاریخ ورود به سازمان : 15/9/1393