جناب آقای مهندس فرزاد پورصالحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41871

تاریخ ورود به سازمان : 5/8/1393