جناب آقای مهندس محسن صادقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41870

تاریخ ورود به سازمان : 4/8/1393