جناب آقای مهندس سيد افشين موسوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41866

تاریخ ورود به سازمان : 8/9/1393