جناب آقای مهندس مجيد زاهدي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41865

تاریخ ورود به سازمان : 3/9/1393