جناب آقای مهندس سيد مهدي نامگر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41863

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393