سرکار خانم مهندس زهره هادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41860

تاریخ ورود به سازمان : 28/8/1393
 


شماره پروانه: 41860
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/2/27
تاریخ پایان اعتبار: 1397/2/27
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: