جناب آقای مهندس عباس نجفي قرقاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41856

تاریخ ورود به سازمان : 18/8/1382
 


شماره پروانه: 40815
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/1/16
تاریخ پایان اعتبار: 1400/1/16
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2