جناب آقای مهندس ميثم فراشاهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41851

تاریخ ورود به سازمان : 11/8/1393