جناب آقای مهندس بهروز حيدريان خوراسگاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41850

تاریخ ورود به سازمان : 10/8/1393