سرکار خانم مهندس اکرم نجفيان نجف ابادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41845

تاریخ ورود به سازمان : 3/8/1393