جناب آقای مهندس مجيد غزالي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41843

تاریخ ورود به سازمان : 29/7/1393