جناب آقای مهندس سعيد هادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41842

تاریخ ورود به سازمان : 27/7/1393