جناب آقای مهندس ابراهيم صالحي مورکاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41839

تاریخ ورود به سازمان : 26/7/1393