جناب آقای مهندس صادق احمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41836

تاریخ ورود به سازمان : 12/7/1393