جناب آقای مهندس احسان واقفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41835

تاریخ ورود به سازمان : 10/7/1393