جناب آقای مهندس محمد شمس

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41834

تاریخ ورود به سازمان : 10/7/1393
 


شماره پروانه: 41834
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/8/25
تاریخ پایان اعتبار: 1396/8/25
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: