جناب آقای مهندس عباس اشرفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41825

تاریخ ورود به سازمان : 26/6/1393