جناب آقای مهندس کاظم فرقاني اسفيدواجاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41819

تاریخ ورود به سازمان : 8/6/1393