جناب آقای مهندس مهديار خراساني قمصري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41813

تاریخ ورود به سازمان : 3/6/1393