جناب آقای مهندس مهدي شهبازي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41809

تاریخ ورود به سازمان : 29/5/1393