جناب آقای مهندس قدرت ترابي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41805

تاریخ ورود به سازمان : 26/5/1393
 


شماره پروانه: 41805
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/9/9
تاریخ پایان اعتبار: 1396/9/9
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2