جناب آقای مهندس محمد جمشيديان ناييني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41803

تاریخ ورود به سازمان : 21/5/1393