جناب آقای مهندس مصطفي شفيع زاده خولنجاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41802

تاریخ ورود به سازمان : 29/4/1393
 


شماره پروانه: 41802
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/10/5
تاریخ پایان اعتبار: 1397/10/5
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: