جناب آقای مهندس محمدصادق عطائي کچويي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41801

تاریخ ورود به سازمان : 20/5/1393