جناب آقای مهندس ايرج سعيديان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41799

تاریخ ورود به سازمان : 27/8/1382
 


شماره پروانه: 41799
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/11/12
تاریخ پایان اعتبار: 1399/11/12
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1