جناب آقای مهندس محمد صالحي کهريزسنگي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41796

تاریخ ورود به سازمان : 13/5/1393