جناب آقای مهندس سعيد خمسه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41793

تاریخ ورود به سازمان : 23/4/1393