جناب آقای مهندس مصطفي شمسي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41792

تاریخ ورود به سازمان : 22/4/1393