جناب آقای مهندس شهرام کاوياني چراتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41791

تاریخ ورود به سازمان : 4/4/1393