جناب آقای مهندس امين طاهري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41788

تاریخ ورود به سازمان : 11/4/1393
 


شماره پروانه: 41788
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/17
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/17
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3