جناب آقای مهندس کاظم اشهر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41784

تاریخ ورود به سازمان : 3/2/1393