سرکار خانم مهندس اعظم توفيقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41778

تاریخ ورود به سازمان : 26/3/1393
 


شماره پروانه: 41778
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/9
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/9
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3