جناب آقای مهندس امير صفارنژاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41773

تاریخ ورود به سازمان : 11/3/1393