جناب آقای مهندس مجيد جعفرزاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41772

تاریخ ورود به سازمان : 7/3/1393