جناب آقای مهندس عليرضا نقدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41771

تاریخ ورود به سازمان : 10/3/1393
 


شماره پروانه: 41771
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/7/21
تاریخ پایان اعتبار: 1400/7/21
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3