جناب آقای مهندس اميد فاطمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41769

تاریخ ورود به سازمان : 26/10/1391