جناب آقای مهندس مهدي صانعي آراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41768

تاریخ ورود به سازمان : 3/3/1393