جناب آقای مهندس مهدي رحيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41765

تاریخ ورود به سازمان : 21/2/1393
 


شماره پروانه: 41765
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/3/31
تاریخ پایان اعتبار: 1397/3/31
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3