جناب آقای مهندس محمد رسولي علي آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41764

تاریخ ورود به سازمان : 21/2/1393