جناب آقای مهندس محمد شفيعي علويجه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41763

تاریخ ورود به سازمان : 20/2/1393