جناب آقای مهندس احسان افشاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41762

تاریخ ورود به سازمان : 17/2/1393
 
موبايل : 09337347644