جناب آقای مهندس حميد رضا کريمي انداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41759

تاریخ ورود به سازمان : 10/2/1393