جناب آقای مهندس حميد کلهري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41758

تاریخ ورود به سازمان : 10/2/1393