جناب آقای مهندس سعيد طايي سميرمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41755

تاریخ ورود به سازمان : 10/2/1393
 


شماره پروانه: 41755
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/8/8
تاریخ پایان اعتبار: 1398/8/8
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3